اوقات شرعی
معرفی اعضا اصلی کنفرانس

 

 

معرفی اعضا اصلی کنفرانس

1

مهندس جمشید سبزکار

مدیر عامل پتروشیمی مبین و رئیس همایش

2

مهندس سید حسین محسنی

دبیر اجرایی کنفرانس

3

دکتر حامد کاظمی پور

دبیر علمی کنفرانس