اوقات شرعی
کمیته علمی

 

 

 معرفی اعضا هیئت علمی کنفرانس

1

دکتر رسول نورالسناء

عضو هيات علمی، دانشکده مهندسی صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران

2

دکتر رضا توکلی مقدم

عضو هيات علمی، دانشگاه تهران

3

دکتر مرتضی عباسی

عضو هيات علمی، دانشگاه مالک اشتر

4

دکتر حامد کاظمی پور

عضو هيات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و دبیر علمی کنفرانس

5

دکتر بابک فرهنگ مقدم

عضو هيات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

6

دکتر سید اسماعیل نجفی

عضو هيات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم . تحقیقات

7

دکتر رضا قاسمی یقین

-

8

دکتر داوود محمدی تبار

عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

9

دکتر مهدی احمدی

-