اوقات شرعی
نحوه ارسال مقالات

فراخوان اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز و پترو شیمی

کمیتة علمی همایش از همة محقّقان و پژوهشگران دعوت میکند، یافتههای تازة علمی خود را براساس محورهای پیشنهادی به آدرس دبیرخانة همایش ارسال دارند. خلاصة مقالات و مقالات برگزیده در به چاپ خواهد رسید.

برنامه زمانبندی ارسال و بررسی مقالات

 

تاریخ آغاز ارسال مقالات :                                                                 93/7/15

تاریخ پایان ارسال مقالات :                                                                93/8/30               

تاریخ اعلام مقالات پذیرفته شده :                                                        93/9/5

تاریخ ارسال نهایی مقالات پذیرفته شده :                                              93/9/15

لطفاً چکیده (حدّاکثر 15 سطر) و  اصل مقالات (حدّاکثر 15 صفحه) با رعایت اصول نگارش مراکز دانشگاهی و رسم الخطّ پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادبیّات فارسی پس از تایپ در نرم افزار word 2010 همراه، سوابق پژوهشی (cv)، شمارة تلفن و نشانی در مهلت مقرّر به نشانی الکترونیکی همایش iec1-mpc@rfpc.ir ارسال شود.